Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Studium Policealne

Technik Usług Pocztowych i Finansowych (nowość 2017/2018)

Technik usług pocztowych i finansowych wykonuje czynności w zakresie:
- świadczenia usług pocztowych i kurierskich (oblicza i pobiera opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, sporządza dokumenty związane z zawieraniem umów na usługi pocztowe i kurierskie, przyjmuje, doręcza lub wydaje przesyłki listowe i paczki w obrocie krajowym i zagranicznym, udziela informacji o oferowanych usługach i ich promocji, przyjmuje i rozpatruje reklamacje)
- realizowania usług finansowych (stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych, rozpoznaje środki płatnicze i dokumenty tożsamości, przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłaty przekazów pieniężnych z różnych tytułów, przyjmuje wnioski o pożyczkę i przeprowadza procedurę przyznania pożyczki, otwiera i zamyka rachunki bankowe, zakłada lokaty, oblicza oprocentowanie lokat)
- realizowanie obrotu towarowego (składa i rozlicza zamówienia, sporządza dokumenty związane z obrotem towarowym, przyjmuje i wydaje towary, stosuje różne formy promocji i sprzedaży towarów, przeprowadza i rozlicza inwentaryzację)
- opracowywania przesyłek (rozdziela przesyłki kodowane i niekodowane w systemie automatycznym i ręcznym, grupuje przesyłki wg kategorii, sporządza dokumenty dotyczące opracowywania przesyłek, identyfikuje i oblicza wskaźniki jakości świadczonych usług pocztowych i kurierskich)
- ekspediowania i przewóz przesyłek (opracowuje harmonogram prac w procesie ekspediowania i przewozu przesyłek, sporządza i kontroluje dokumentację dotyczącą ekspediowania i przewozu przesyłek, ekspediuje ładunki pocztowe, opracowuje i stosuje mapy połączeń pocztowych)

Gdzie można znaleźć pracę?
- Absolwentom pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim (Poczta Polska, DHL EXPRESS (Poland), InPost, OPEK, DPD Polska, K-EX) jak i lokalnym, natomiast osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy działalności gospodarczej w usługach pocztowo – finansowych
2. Język angielski w usługach pocztowo-finansowych
3. Obrót towarowy
4. Usługi pocztowe i kurierskie
5. Usługi finansowe
6. Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym
7. 7. Usługi ekspedycyjne i przewozowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Usługi pocztowo-finansowe w praktyce
2. Obrót towarowy w praktyce
3. Realizowanie prac rozdzielczo-ekspedycyjnych

Przedmioty ogólnokształcące:
1. Podstawy przedsiębiorczości - dla słuchaczy, którzy nie zrealizowali tego przedmiotu na wcześniejszym etapie edukacyjnym

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (160 godzin)

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację
Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego - AU.66. odbywa się pod koniec I semestru.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację
Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich - AU.67 odbywa się pod koniec II semestru.

Po zdaniu egzaminów zawodowych absolwent otrzymuje 2 świadectwa potwierdzające kwalifikacje, a na ich podstawie – dyplom technika usług pocztowych i finansowych.
Absolwent otrzyma także świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !