Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Studium Policealne

Technik Turystyki Wiejskiej (nowość 2017/2018)

Absolwent kierunku: Technik Turystyki Wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich
- planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
- planowania i organizowania działalności agroturystycznej
- obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym

Gdzie można znaleźć pracę?
Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
2. Język angielski w turystyce
3. Produkcja rolnicza
4. Usługi agroturystyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. 1. Obsługa turystyczna
2. Prowadzenie produkcji rolniczej
3. Usługi żywieniowe
4. Usługi noclegowe
5. Praktyki zawodowe

Przedmioty ogólnokształcące:
1. Podstawy przedsiębiorczości - dla słuchaczy, którzy nie zrealizowali tego przedmiotu na wcześniejszym etapie edukacyjnym

Praktyka zawodowa: 8 tygodni (320 godzin)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację TG.08 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - odbywa się pod koniec 2 semestru.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację TG.09 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - odbywa się pod koniec 4 semestru.

Po zdaniu egzaminów zawodowych absolwent otrzymuje 2 świadectwa potwierdzające kwalifikacje, a na ich podstawie – dyplom technika turystyki wiejskiej.
Absolwent otrzyma także świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !