Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

TECHNIK SPEDYTOR - KURSY KWALIFIKACYJNE

UWAGA!
Od września 2012 dyplomy technika spedytora można uzyskać tylko po ukończeniu KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

Słuchaczom Centrum Edukacji Zdroje proponujemy etapami zdobycie zawodu technika spedytora.

Cele kształcenia w zawodzie technik spedytor:
- planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem ładunków;
- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
- wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Technikum, Liceum, Studium, Technik Spedytor
Technikum, Liceum, Studium, Technik Spedytor
Technikum, Liceum, Studium, Technik Spedytor

Absolwent po ukończeniu pierwszej i drugiej kwalifikacji posiada wiadomości i umiejętności w zakresie:
1. Podstaw organizacji przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego
Bezpieczne wykonywanie prac spedytora, elementy organizacji przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego marketing i negocjacje w spedycji
2. Podstaw transportu i spedycji
Podstawowe elementy procesów transportowych, odpowiedzialność spedytora
3. Przewozu ładunków
Ładunki i jednostki transportowe, opakowania transportowe, oznaczenia i zabezpieczenie ładunków, środki techniczne oraz środki transportu i ich organizacja
4. Podstaw prawa transportowego
Prawne aspekty obsługi procesów transportowych i spedycyjnych, prawne aspekty dotyczące technicznych środków transportu, dokumentacja transportowa zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, nadzorowanie procesów transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
5. Język obcy zawodowy
6. Organizacja transportu i spedycji – zajęcia praktyczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacji transportu i spedycji, realizacja usług transportowo – spedycyjnych, obsługa i nadzór procesów transportowo – spedycyjnych
7. Obsługi działalności spedycyjnej – zajęcia praktyczne
Oferty usług spedycyjnych, rozrachunkowa obsługa usług spedycyjnych, obsługa klienta w działalności spedycyjnej
8. Statystyki – zajęcia praktyczne
Statystyka – narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji, Badania statystyczne w działalności spedycyjnej
9. Techniki biurowej – zajęcia praktyczne
Organizacja prac biurowych, środki techniczne wykorzystywane w pracy biurowej

Technikum, Liceum, Studium, Technik Spedytor
Technikum, Liceum, Studium, Technik Spedytor
Technikum, Liceum, Studium, Technik Spedytor

I ETAP (1 kwalifikacja): ORGANIZACJA I NADZOROWANIE TRANSPORTU
Planowanie realizacji procesów transportowych, przygotowywanie ładunków do transportu, przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych, prowadzenie dokumentacji spedycyjno – transportowej, nadzorowanie realizacji procesów transportowych
Wymagania: Każda osoba, która skończyła 18 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła gimnazjum i kontynuuje naukę.
Czas trwania: 1,5 roku
Forma kształcenia: zaoczna (zjazdy sobtnio-niedzielne)

Po ukończeniu kwalifikacji słuchacz otrzymuje:
- ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji: organizacja i nadzorowanie transportu.
- ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację, po zdaniu egzaminu zawodowego.

II ETAP (2 kwalifikacja): OBSŁUGA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
Prowadzenie korespondencji i negocjacji, kalkulowanie cen usług spedycyjno - transportowych
Wymagania: Każda osoba, która skończyła 18 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła gimnazjum i kontynuuje naukę
Czas trwania: 0,5 roku (istnieje możliwość skrócenia nauki)
Forma kształcenia: zaoczna (zjazdy sobtnio-niedzielne)

Po ukończeniu kwalifikacji słuchacz otrzymuje:
- ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji: obsługa klientów i kontrahentów
- ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację, po zdaniu egzaminu zawodowego
- DYPLOM w zawodzie: TECHNIK SPEDYTOR, po zdaniu egzaminu zawodowego oraz przedłożeniu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwa szkoły średniej, a także świadectw potwierdzających kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

W ramach kursu: obowiązuje praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

Technik spedytor może znaleźć pracę:
- w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych,
- agencjach obsługi portów morskich, lotniczych,
- we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary,
- hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !