Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Studium Policealne

Technik Rachunkowości

Absolwent w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia rachunkowości;
2) rozliczania danin publicznych;
3) rozliczania wynagrodzeń;
4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
5) prowadzenia analizy finansowej

W trakcie nauki słuchacz przystępuje do 2 egzaminów potwierdzających kwalifikacje:
1. Prowadzenie rachunkowości
2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Na pierwszym roku nauki przygotowując się do pierwszej kwalifikacji: „prowadzenie rachunkowości” słuchacz uczy się: dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, sporządzania sprawozdania finansowego i przeprowadzania analizy finansowej.

Na drugim roku, przygotowując się do drugiej kwalifikacji: „rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” słuchacz poznaje: rozliczanie wynagrodzeń (dokumentacja pracownicza, umowy cywilnoprawne, obliczanie wynagrodzeń, listy płac, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oprogramowanie kadrowo – płacowe), rozliczanie podatków i innych danin publicznych oraz sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Firmy, w których nasi absolwenci znaleźli pracę, to m.in.:
- Biura rachunkowe
- Sądy
- Działy księgowe wielu przedsiębiorstw
- Firmy ubezpieczeniowe
- Banki
- Urzędy Skarbowe
- Urzędy Samorządowe
- Prowadzenie rachunkowości we własnej firmie

Przedmioty nauczania teoretycznego:
1. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
(podstawy ekonomii, podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, formalno – prawne podstawy działalności, marketing, ochrona pracy i stanowiska, statystyka)
2. Język obcy w rachunkowości
3. Rachunkowość finansowa
(majątek i kapitały jednostki organizacyjnej, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunek kosztów)
4. Wynagrodzenia i podatki
(wynagrodzenia za pracę, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, elementy finansów publicznych i system podatkowy)
5. Podstawy przedsiębiorczości
prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Przedmioty nauczania praktycznego:
1. Biuro rachunkowe
(dokumentacja księgowa, ewidencja księgowa w programie finansowo – księgowym, inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa)
2. Dokumentacja biurowa
(bezpieczne wykonywanie pracy, korespondencja biurowa, środki techniczne pracy biurowej, współpraca z kontrahentami, dokumentacja pracownicza)
3. Biuro wynagrodzeń i danin publicznych
(bezpieczeństwo pracy, naliczanie wynagrodzeń, ubezpieczenia społeczne i rozliczenia z ZUS, rozliczenia podatkowe).

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (160 godzin)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego:
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje: prowadzenie rachunkowości, rozliczenia wynagrodzeń i danin publicznych.
Na podstawie dwóch świadectw potwierdzających kwalifikację - dyplom technika rachunkowości..

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !