Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Medyczne Studium Policealne

Opiekun Medyczny

Technikum, Liceum, Studium, Opiekun Medyczny
Technikum, Liceum, Studium, Opiekun Medyczny
Technikum, Liceum, Studium, Opiekun Medyczny
Technikum, Liceum, Studium, Opiekun Medyczny
Technikum, Liceum, Studium, Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych oraz pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych i w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
- aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększenia samodzielności życiowej oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz higienicznych warunków otoczenia;
- wykonywania zabiegów higienicznych;
- współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym i asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
- użytkowania i konserwacji urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych czy pielęgniarskich;
- popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Przedmioty nauczania teoretycznego:
1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
2. Zdrowie publiczne
3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
4. Zarys psychologii i socjologii
5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
6. Język migowy
7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
8. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
9. Podstawy przedsiębiorczości – prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Przedmioty nauczania praktycznego:
1. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
2. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (160 godzin)

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni szkolnej.

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu kwalifikacji:
Świadectwo potwierdzające kwalifikację: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ oraz dyplom i tytuł OPIEKUNA MEDYCZNEGO

W ubiegłych latach blisko 100% naszych słuchaczy otrzymało dyplom opiekuna medycznego.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !