Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

TECHNIK HODOWCA KONI – KURSY KWALIFIKACYJNE

UWAGA!
Od września 2012 dyplomy technika hodowcę koni można uzyskać tylko po ukończeniu KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

Słuchaczom Centrum Edukacji Zdroje proponujemy etapami zdobycie zawodu technika hodowcy koni. Umożliwią one uzyskanie już po 2 latach zawodu technika hodowcy koni.

Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny. Jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem wierzchowym koni (rekreacyjnym i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni. Organizuje różnego rodzaju imprezy związane ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną. Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Cele kształcenia:
1) organizowanie i prowadzenie chowu i hodowli koni;
2) szkolenie oraz przygotowywanie koni do użytkowania i sprzedaży;
3) prowadzenie gospodarstwa rolnego;
4) prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
5) organizowanie rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Technikum, Liceum, Studium, Technik Hodowca Koni
Technikum, Liceum, Studium, Technik Hodowca Koni
Technikum, Liceum, Studium, Technik Hodowca Koni

Absolwent po ukończeniu pierwszej i drugiej kwalifikacji posiada wiadomości i umiejętności w zakresie:
1. Produkcja roślinna
Charakterystyka roślin uprawnych, agrotechnika i ochrona roślin uprawnych, wybrane technologie produkcji pasz, określenie cech fizjologicznych i użytkowych zwierząt, żywienie i zabiegi zoohigieniczne zwierząt, wybrane technologie produkcji zwierzęcej
2. Technika w rolnictwie
Charakterystyka sprzętu rolniczego, zastosowanie maszyn do prac rolniczych, transport i urządzenia w produkcji roślinnej i zwierzęcej
3. Przepisy ruchu drogowego
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zasady ruchu drogowego, jazda w różnych warunkach drogowych
4. Działalność gospodarcza w rolnictwie
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, planowanie działalności w rolnictwie, sporządzanie biznesplanu
5. Chów i hodowla koni
Rasy koni i ocena pokroju, żywienie koni i wymagania zoohigieniczne, użytkowanie rozpłodowe
6. Podstawy użytkowania koni
Jeździectwo, transport koni, turystyka konna i rekreacja
7. Język obcy zawodowy
8. Prowadzenie produkcji rolniczej
Agrotechnika roślin uprawnych na paszę, technologie produkcji pasz, produkcja zwierzęca
9. Zastosowanie maszyn i urządzeń
10. Prowadzenie chowu i hodowli koni
Obsługa stajni – pielęgnacja, profilaktyka i pierwsza pomoc, etyka zawodowa i higiena pracy
11. Użytkowanie koni

Technikum, Liceum, Studium, Technik Hodowca Koni
Technikum, Liceum, Studium, Technik Hodowca Koni
Technikum, Liceum, Studium, Technik Hodowca Koni

I ETAP (1 kwalifikacja): ORGANIZOWANIE CHOWU I HODOWLI KONI
Wymagania: Każda osoba, która skończyła 18 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła gimnazjum i kontynuuje naukę.
Forma kształcenia: zaoczna (zjazdy sobtnio-niedzielne)

Po ukończeniu kwalifikacji słuchacz otrzymuje:
- ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji: organizowanie chowu i hodowli koni.
- ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację, po zdaniu egzaminu zawodowego.

II ETAP (2 kwalifikacja): SZKOLENIE I UŻYTKOWANIE KONI
Wymagania: Ukończona pierwsza kwalifikacja w Centrum Edukacji Zdroje
Forma kształcenia: zaoczna (zjazdy sobtnio-niedzielne)

Po ukończeniu kwalifikacji słuchacz otrzymuje:
- ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji: szkolenie i użytkowanie koni
- ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację, po zdaniu egzaminu zawodowego
- DYPLOM w zawodzie: TECHNIK HODOWCA KONI, po zdaniu egzaminu zawodowego oraz przedłożeniu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwa szkoły średniej, a także świadectw potwierdzających kwalifikacje: organizowanie chowu i hodowli koni oraz szkolenie i użytkowanie koni.

W ramach kursu: obowiązuje praktyka zawodowa w wymiarze: 8 tygodni (320 godzin): w stadninie koni lub ośrodku jeździeckim (160 godzin) oraz w ośrodku turystyki jeździeckiej lub gospodarstwie rolnym specjalizującym się w rekreacji lub turystyce konnej (160 godzin).

WARUNKI PRZYJĘCIA: kwestionariusz osobowy (druki w sekretariacie), umowa o naukę, świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej), 2 podpisane fotografie

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !