Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Studium Policealne

Technik Administracji

Technikum, Liceum, Studium, Technik Administracji
Technikum, Liceum, Studium, Technik Administracji
Technikum, Liceum, Studium, Technik Administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Technik administracji posiada uniwersalne kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.

Analiza ofert pracy wykazała, że bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na techników administracji jest stabilne i stosunkowo wysokie.

Firmy, w których nasi absolwenci znaleźli pracę:

- Administracja samorządowa i specjalna
- Urzędy państwowe
- Urząd Marszałkowski
- ZUS
- Różnego rodzaju przedsiębiorstwa

Przedmioty nauczania teoretycznego:
1. Język obcy w administracji
2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
3. Podstawy prawa cywilnego
4. Podstawy prawa pracy
5. Podstawy prawa administracyjnego
6. Podstawy finansów publicznych
7. Podstawy przedsiębiorczości – prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Przedmioty nauczania praktycznego:
1. Wykonywanie pracy biurowej
2. Postępowanie w administracji

Praktyka zawodowa: 8 tygodni (320 godzin)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego:
Świadectwo potwierdzające kwalifikację: Obsługa klienta w jednostkach administracji
Na podstawie dwóch świadectw potwierdzających kwalifikację - dyplom technika administracji.

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !