Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Medyczne Studium Policealne

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Absolwent zna zagadnienia związane:
- z podstawami rehabilitacji i pielęgnowania człowieka,
- z psychologią, pedagogiką specjalną i społeczną,
- z podstawami prawnymi pomocy społecznej
i rehabilitacji

Technikum, Liceum, Studium, Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Technikum, Liceum, Studium, Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Technikum, Liceum, Studium, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Absolwent potrafi:
- przewidywać zagrożenia, ustalać zasady
bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej,
- udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zaplanować, wykonać i skontrolować indywidualny
plan pomocy osobie niepełnosprawnej

Absolwent otrzymuje dyplom i tytuł
Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Technikum, Liceum, Studium, Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Technikum, Liceum, Studium, Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Technikum, Liceum, Studium, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 2 semestry (1 rok)

Przedmioty:
Nauki społeczne wspierające działalność asystenta
osoby niepełnosprawnej:
- Elementy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
- Elementy psychoterapii i psychopatologii
- Elementy pedagogiki społecznej i specjalnej
- Wybrane zagadnienia z metodologii i metodyki
pracy socjalnej
- Socjologia rodziny i instytucji spolecznych
- Polityka społeczna, problemy i kwestie społeczne
- Kulturoznawstwo
- Aksjologia

Zagadnienia prawne:
- Podstawowe pojęcia prawa oraz system prawa
- Prawne podstawy pomocy społecznej, rehabilitacji
i ochrony zdrowia w Polsce

Zagadnienia medyczne:
- Anatomia i fizjologia człowieka
- Promocja zdrowia

Podstawy rehabilitacji i opieki w odniesieniu
do różnych grup osób niepełnosprawnych:
- Podstawy pielęgnowania człowieka
- Pierwsza pomoc
- Higiena żywienia
- Podstawy kompleksowej rehabilitacji
- Rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo
- Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi
- Rehabilitacja osób niewidomych i słobowidzących
- Rehabilitacja osób głuchych i słabosłyszących
- Rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządów ruchu
- Rehabilitacja osób starszych i przewlekle chorych

Umiejętności wspomagające działalność
asystenta osoby niepełnosprawnej:
- Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony
- Elementy infoermatyki
- Język migowy
- Zarys wiedzy o gospodarce

Praktyczna nauka zawodu:>
- Trening integracyjny umiejętności społecznych
(w I semestrze)
- Zajęcia praktyczne
- Zblokowana praktyka zawodowa
(po 4 tygodnie x 6 godzin dziennie w I i II semestrze)

Firmy, w których nasi absolwenci znaleźli pracę:
- Domy Opieki Społecznej
- Ośrodki Lecznicze
- Szpitale
- Hospicjum
- Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zobacz również jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.


Zarezerwuj miejsce

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !