Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla dorosłych od 1998r.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie

ul. Jabłoniowa 15, 70-761 Szczecin
Telefon (091) 461 33 03, Fax (091) 461 33 03
sekretariat@zdroje.edu.pl
Nasze współrzędne GPS: 53° 22,38' N; 14° 37,18' E

Technikum, Liceum, Studium, Wsparcie

Kursy pedagogiczne - dla nauczycieli:
- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
- kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kurs na kierownika wypoczynku
Trwają zapisy na KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU.

Warunki uczestnictwa:
- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (posiadanie świadectwa maturalnego nie jest konieczne) lub być czynnym instruktorem harcerstwa w stopniu co najmniej przewodnika, pełniącym funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie,
- ukończone 18 lat,
- posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat. Warunek ten, nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.
Cel kursu: nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wydawane dokumenty: uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku.
Czas trwania: 10 godz.
Cena: uzależniona od liczebności grupy.

Kurs wychowawcy kolonijnego
Jakie warunki musisz spełniać aby rozpocząć kurs:
- ukończone 18 lat,
- posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
- niekaralność.

Szkolenia
- szkolenie z procedur przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach,
- szkolenie z procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Kursy maturalne
U nas możesz zapisać się na kurs maturalny z poszczególnych przedmiotów (język polski, angielski, rosyjski, niemiecki, matematyka, wos, historia, biologia, fizyka, geografia, chemia, informatyka).